พันธกิจ (Missions)

หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรของผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.ส่งเสริมศักยภาพ อัจฉริยภาพ สุนทรียภาพตามความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6.ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ การกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล

2. โรงเรียนมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างการบริหารและจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นด้านคุณธรรม และความเป็นไทย

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ

4. ครู บุคลากรมีความรู้ เจตคติ ทักษะปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานักเรียนและให้บริการทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรม ทักษะชีวิต และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรคุณลักษณะสุจริต และทักษะชีวิต คุณลักษณะศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนการใช้วินัยเชิงบวก

กลยุทธ์ที่ 5 เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการให้บริการทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 8 ระดมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการของนักเรียน ท้องถิ่น ประเทศชาติและความเป็นสากลอีก

ทั้งสามารถนำหลักสูตรฯ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้

2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. มีอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์เพียงพอ รวมทั้งมีครูที่มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานอีกทั้งดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนให้สมารถเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคมอย่างมีดุลยภาพ และมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจากการสอบด้วยข้อทดสอบระดับชาติในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 และมีค่าเฉลี่ยของผลการเรียนในชั้นเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี

7. มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตรนิเทศอย่างต่อเนื่องครบวงจร

8. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชุมชน และองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของสังคม

24 เมษายน 2567

ผู้ชม 19411 ครั้ง

Engine by shopup.com