กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

หมวดหมู่: บุคลากร

 

นางนวลศิลป์   เพ็ชรงาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
นางสาวกัณฐาภรณ์  พูลชาติ นางสาวยลดา  พาเมือง 
ตำแหน่ง ครู คศ.1 ตำแหน่ง ครู คศ.1
  ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์      ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์   
   
   
นางสาวนัทรียา  สุคม นายสองเมือง   ทองเฟื่อง 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูผู้สอน ชีววิทยา ครูผู้สอน ฟิสิกส์

 

นายนภดล ลากะสงค์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สพม.กท ๒
ครูผู้สอน เคมี

 

  

13 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 20420 ครั้ง

Engine by shopup.com