กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

หมวดหมู่: บุคลากร

 

นางนวลศิลป์   เพ็ชรงาม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุปราณี  เจริญกิจมงคล นางสาวยลดา  พาเมือง 
ตำแหน่ง ครู  ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์   
ครูผู้สอน เคมี  
   
นางสาวกัณฐาภรณ์  พูลชาติ นายสองเมือง   ทองเฟื่อง 
ตำแหน่ง ครู คศ.1 ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน ฟิสิกส์

 

นางสาวนัทรียา  สุคม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน ชีววิทยา

 

  

11 มกราคม 2566

ผู้ชม 19585 ครั้ง

Engine by shopup.com