ชื่อเรื่อง             การส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  

                        โดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชิงวิชาการ

ชื่อผู้รายงาน      คณะวิจัยโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

หน่วยงาน          โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

ปีที่รายงาน         2557

บทคัดย่อ

        การวิจัยเรื่องการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชิงวิชาการ  มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชิงวิชาการ  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน        ต่อการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชิงวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้กา

รวิจัยครั้งนี้ คือจำนวนนักเรียน 230 คน ครูจำนวน 43 คน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 230 คน จัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 518 คน  ได้กลุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปของเคร็ซชี่และมอร์แกน(Krejcis&Mrgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการจัดกลุ่มสนทนาที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมา วิเคราะห์ข้อมูลด้วย       ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

        1.  การส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชิงวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะสุจริตทั้ง 5 คุณลักษณะได้แก่ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ทุกตัวชี้วัดมีพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีคุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด

        3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเชิงวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด