ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธิกิจ

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘๖ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๕-๑๓๓๘     โทรสาร ๐-๒๒๙๕-๑๓๓๘, Website:  www.chaopraya.ac.th  จัดการเรียนรู้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีเนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๓ งาน ๘๐ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตสาทร เขตยานนาวา เขตบางคอแหลม   

อักษรย่อ                       จ.ว.

           สีประจำโรงเรียน          เทา  -  ชมพู

ตราประจำโรงเรียน

              หนังสือและปากไก่    หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดความรู้

    โลก                      หมายถึง ความรอบรู้ในการศึกษาที่กว้างทั้งโลก 

   คบเพลิง พร้อมรัศมี   หมายถึง ความสว่างเป็นเครื่องแสดงถึงปัญญา      

ปรัชญาของโรงเรียน     ปญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

คำขวัญประจำโรงเรียน   เรียนดี วินัยเด่น เป็นประโยชน์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ชมพูพันธุ์ทิพย์

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์หน่วยงานภาครัฐ