ประวัติความเป็นมา

                     โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘๖ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ดิน ๑๔ไร่ ๓ งาน ๘๐ตารางวา  เดิมชื่อว่า โรงเรียนบางโพงพาง ใช้อักษรย่อ บ.พ. สถาปนาเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ แรกก่อตั้งได้งบประมาณสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ๑ หลัง ปี ๒๕๐๗ เปิดรับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย จำนวน ๓ ห้องเรียน แต่เนื่องจากปีแรกโรงเรียนยังสร้างไม่แล้วเสร็จ กองโรงเรียนรัฐบาล จึงมอบให้อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (สมัยนั้นใช้ชื่อโรงเรียนยานนาวา) ดำเนินการให้ตั้งแต่การรับสมัครนักเรียน ฝากนักเรียนใช้สถานที่เรียนเป็นเวลาเกือบ ๑ ปีการศึกษา และ ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนบางโพงพางเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘

                     ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติการขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ใช้อักษรย่อ จ.ว. จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์หน่วยงานภาครัฐ